Gübrə və  pestisid təminatı

Gübrə təminatı :
a) Azot gübrələri
b) Fosfor gübrələri
c) Kalium gübrələri
d) Mürəkkəb gübrələr
e) Yarpaq gübrələri
f) Üzvi mineral gübrələr
Pestisid təminati :
a) Herbisidlər ( selektiv, başdan başa )
b) İnsektisidlər
c) Akarisidlər
d) Funqusidlər
g) Nematisidlər