Toxum və ting təminatı

Əkin materiallarının seçimi,Toxum və ting təminatı

Prinsiplər :
• Potensial məhsuldarlıq
• Vegetasiya müddəti
• Temperatura (yüksək və aşağı) dözümlülük
• Bitkinin morfologiyası (boyu,kollanması və s)
• Bazar tələbatı
• Xəstəlik və ziyanvericilərə, herbisidlərə dözümlülük
• İstənilən növ toxum və tinqlərin əraziyə və şəraitə uyğun təminatı.
• Torpaq və iqlim şəraitinə uyğun sort seçimi.